O nama

Grupa mladih romskih NVO aktivista, uključena u romski pokret, 90’tih godina, aprila 2002. godine, osnovala je udruženje građana Dečiji centar Mali Princ.
Osnivači Dečijeg centra Mali Princ, prepoznali su potrebu za stvaranjem romske organizacije civilnog društva , koja će svojim aktivnostima doprineti integraciji romske dece u obrazovni sistem, a kroz pružanje sveobuhvatne podrške romskoj deci i njihovim roditeljima, i uključivanjem institucija na nacionalnom i lokalnom nivou u ovaj proces, kako bi se ostvarili sistemske promene.

about_small_1

Naša vizija

je društvo u kome sva deca, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost imaju jednake šanse, i mogućnost da u budućnosti budu jednaki i aktivni građani koji odlučuju o svojim životima u demokratskoj, pravnoj državi, uz puno poštovanje ljudskih prava.

Misija naše organizacije

je aktivno učešće u procesu integracije dece iz marginalizovanih grupa kroz sveobuhvatnu podršku, jer mi verujemo da sva deca imaju pravo na jednake mogućnosti.

about_small_2

about_small_3

Strategija DCMP-a,

je stvaranje održivih sistema za integraciju Roma, kroz saradnju sa ostalim organizacijama civilnog društva i relevantnim državnim institucijama.
U skladu sa strategijom DCMP, kroz svoje aktivnosti ostvaruje značajnu saradnju sa obrazovnim institucijama, lokalnom samoupravom, relevantnim državnim organima i drugim NVO, kako bi doprineli da se problemi integracije romske dece u obrazovanju sistemski rešavaju.