korak-po-korak-do-zdravlja

Ciljevi projekta:

• Povećanje broja romskih vršnjačkih edukatora – stvaranje mreže romskih vršnjačkih edukatora u Srbiji
• Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja kod jednog broja romske dece i mladih u Beogradu, Kragujevcu i Subotici, a kroz obuku romskih vršnjačkih edukatora
• Povećanje broja informisanih Roma, posebno roditelja romske dece i mladih o važnosti prevencije i lečenja, kroz edukativne radionice u sva tri grada
• Prikupljanje i objavljivanje projektnih rezultata i podataka o situaciji Roma u oblasti zdravlja u ovim gradovima
• Zastupanje za uključivanje vršnjačke edukacije u školski program, kroz promociju primera dobre prakse što bi trebalo da doprinese i stvaranju održivosti projekta.

Aktivnosti projekta:

• Trening za vršnjačke edukatore
• Radionice sa romskom decom i mladima u Beogradu, Subotici i Kragujevcu
• Radionice sa roditeljima u Beogradu. Subotici i Kragujevcu

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: