prevencijom-do-zdravog-naroda

Ciljevi projekta:

• Prevencija i smanjenje rizičnog ponašanja kod jednog broja romske dece i mladih kroz obuku romskih vršnjačkih edukatora
• Povećanje broja informisanih Roma, posebno roditeljia romske dece i mladih o važnosti prevencije i lečenja, kroz edukativne radionice i dvojezične letke (na srpskom i romskom)

koji će im biti dostupni u školi i Centru za socijalni rad

• Promocija projekta i partnerstva sa institucijama (škole, Centar za socijalni rad, lokalna samouprava) kao primera dobre prakse koji mogu da doprinesu održivosti projekta.

Aktivnosti projekta:

• Održavanje 168 radionica sa 120 učenika srednjih i osnovnih škola
• Održavanje 48 radionica sa roditeljma romske dece
• Kreiranje letaka sa najvažnijim informacija o prevenciji zdravlja na romskom i srpskom jeziku
• Održavnje dva okrugla stola u cilju promocije projekta i projektnih rezultata

© 2016 maliprinc.org.rs | Powered by
Pratite nas: